Skip to main content

Privacybeleid

Algemeen

Brokant respecteert de privacy en neemt de beveiliging van persoonsgegevens uiterst serieus.  In deze verklaring kunt u vinden welke gegevens wij vastleggen en met welk doel. Tevens is vastgelegd en op welke wijze Brokant er zorg voor draagt dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG) wordt behandeld.

Indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, kunt u met contact met ons opnemen. Brokant zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken  op uw verzoek reageren.

Voor vragen en opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Caroline Coumans.

Brokant
T.a.v. Caroline Coumans
Grundelweg 37, 7552 EG Hengelo
Tel: 06-53544328
E-mail: c.coumans@brokant.nl

Persoonsgegevens cliënten

Brokant kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u diensten van Brokant afneemt en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt en/of omdat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Brokant gebruikt uw naam, en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, onder andere om uw middels het contactformulier gestelde vragen te beantwoorden.

Brokant gebruikt deze gegevens eveneens voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Met dat doel wordt ook inhoudelijke informatie over uw  vraag voor gewenste ondersteuning vastgelegd.

Indien noodzakelijk worden ook de contactgegevens van uw contactpersoon vastgelegd zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Delen van uw gegevens met derden
Brokant kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners
Brokant deelt de persoonsgegevens alleen met de ingeschakelde dienstverleners (Buufs) om hun werkzaamheden voor u correct te kunnen uitvoeren.

Overheidsinstanties
Op verzoek van overheidsinstanties zal Brokant de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Derden
Brokant deelt daarnaast  uw persoonsgegevens alleen aan andere derden, als u daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Betaalgegevens
Brokant gebruikt uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Indien u gebruik maakt van automatische incasso wordt tevens uw BSN-nummer vastgelegd.

Persoonsgegevens dienstverleners (o.a. Buufs)

Brokant kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u via Brokant diensten aan cliënten van Brokant levert en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt en/of omdat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Brokant gebruikt uw naam, en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, onder andere om uw middels het contactformulier gestelde vragen te beantwoorden.

Brokant gebruikt deze gegevens eveneens voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Met dat doel wordt ook uw CV vastgelegd alsmede persoonlijke informatie over uw motivatie, bijzondere talenten, mogelijkheden tot inzet en de wijze waarop u inhoudelijke ondersteuning wilt leveren aan cliënten van Brokant.

Brokant bewaart een kopie van uw VOG en als u als ‘Zorgbuuf’ werkt wordt tevens een kopie van uw zorgdiploma bewaart.

Betaalgegevens
Brokant gebruikt uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen van uw gegevens met derden
Brokant kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners
Brokant deelt de persoonsgegevens alleen met de ingeschakelde dienstverleners (Buufs) om hun werkzaamheden voor u correct te kunnen uitvoeren.

Overheidsinstanties
Op verzoek van overheidsinstanties zal Brokant de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Derden
Brokant deelt daarnaast  uw persoonsgegevens alleen aan andere derden, als u daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Beveiliging

Brokant legt gegevens zowel digitaal als op papier vast. Passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Brokant zal voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

De computer met de opgeslagen gegevens is beveiligd middels een wachtwoord. Indien gegevens op papier zijn vastgelegd worden deze bewaard in een afgesloten kast.

Brokant beschikt over een SSL certificaat. Een SSL-certificaat verhoogt de veiligheid van de website door de gegevens te versleutelen. De gegevens zijn niet leesbaar als deze worden onderschept door onbevoegde personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Brokant bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Brokant deze persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie zoals offertes, facturen en betalingen 7 jaar bewaard te worden.

Andere informatie wordt twee jaar twee jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Brokant de persoonsgegevens.

Klachten

Indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Brokant, verzoekt Brokant u om zo snel mogelijk contact op te nemen. Indien u het niet eens bent met de reactie, kun u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Brokant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Wij verzoeken u daarom regelmatig het privacystatement te raadplegen voor wijzigingen.

Hier leest u de disclaimer en cookie statement van Brokant